Jak se stát členem Lazarus Union Česká republika

Jsou vítáni všichni, kteří chtějí pracovat pro Lazarus Union a ztotožňují se s ideály sv. Lazara. 

Striktně klademe důraz na dobrovolnost každého druhu vkladu v Lazarus Union. Jinými slovy - nikdo nebude nucen k žádné činnosti, která se nezakládá na vlastní dobrovolné vůli. Jakýkoliv druh pomoci nebo činnosti je vítán. Může to být buďto aktivní členství nebo i čistě materiální podpora. Lazarus Union očekává od svých členů, že přidělené úkoly budou provedeny podle nejlepších možností každého člena. 

Kdokoliv může požádat o jakoukoliv funkci nebo úkol v Lazarus Union. Stejně tak má každý nárok na nejvyšší pozice ve výkonném výboru.

Každý v Lazarus Union má právo se vyjádřit a každý člen má právo být vyslyšen. Všechna rozhodnutí jsou činěna v souladu s demokratickými principy. 

Stanovy Lazarus Union naleznete v plném znění zde.

Můžete se stát "aktivním" nebo "podporujícím" členem v Lazarus Union. Jako sdružení nebo společnost se můžete stát pouze "podporujícím" členem. Prosíme aktivní členy, aby nezapomněli vyplnit své vzdělání a další schopnosti a dovednosti. Bez těchto informací může být udělen pouze status "podporujícího" člena.

Mladiství ve věku 11-18 let se mohou stát členy "mládeže Lazarus Union" po souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. 

Vyplněný příslušný formulář je možno zaslat poštou na adresu uvedenou v žádosti. Rychlejším způsobem je zaslat formulář na e-mail:

office@lazarus-union.org

 

Po kontrole bude žádost předána národnímu veliteli (t. č. Kpt. CSLI Jiří Kopal). Národní velitel vyjádří svůj názor nebo doporučení a také navrhne hodnost a postavení nového člena v některém z budoucích úkolů v Lazarus Union. Poslední slovo v rozhodování o hodnosti má vrchní velitel Lazarus Union. Potvrzení členství bude zasláno po schválení zpět k Vám.

Žádosti o členství

 Aktivní členové 

Podporující členové

Sdružení a společnosti

Mladiství členové